Naše služby

Firma INMAKO s.r.o. poskytuje nasledujúce služby:

Technik požiarnej ochrany

V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:


Jedná sa o tieto činnosti

» vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa

» určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

» vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

» vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

» určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb

» organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

V prípade, ak zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto povinnosti zabezpečujeme na základe mandátnej zmluvy (dodávateľskej zmluvy). Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie OPP.


Špecialista požiarnej ochrany

V súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:


Jedná sa o tieto činnosti

» vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb

» vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii

» riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní

» posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi

» spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ak o tom rozhodlo krajské riaditeľstvo HaZZ

V prípade, ak zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto povinnosti zabezpečujeme na základe mandátnej zmluvy (dodávateľskej zmluvy). Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie OPP.


Autorizovaný bezpečnostný technik

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a ïalších predpisov na úseku BOZP, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom autorizovaného technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci plnenie týchto povinností:


Jedná sa o tieto činnosti

» vykonávanie preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa

» vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov

» hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa

» vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

» vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy, …)

» vedenie evidencie a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení

» vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom

» vykonávanie dychových skúšok na požitie alkoholických nápojov na pracovisku

» predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách

V prípade, ak zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto povinnosti zabezpečujeme na základe mandátnej zmluvy (dodávateľskej zmluvy). Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie BOZP.