Čím sa zaoberáme

Spoločnosťť INMAKO s.r.o. sa zaoberá problematikou ochrany pred požiarmi, bezpeènosťou a ochranou zdravia pri práci, predáva hasiace prístroje, požiarne vodovody a príslušenstvo.

Medzi naše aktivity patria:

  • » Preventívne protipožiarne prehliadky
  • » Školenia o ochrane pred požiarmi
  • » Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • » Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti
  • » Spracúvanie analýzy nebezpeèenstva vzniku požiaru
  • » Vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP
  • » Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie BOZP
  • » Vykonávanie dychových skúšok

Cenník služieb a produktov

Aktuálny cenník je dostupný na vyžiadanie na našej e-mailovej adrese inmako@inmako.sk.